GDPR a zpracování osobních údajů

INFORMAČNÍ POVINNOST PROVOZOVATELE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ JAKÝCHKOLI FYZICKÝCH OSOB, JEJICHŽ DATA V RÁMCI PLNĚNÍ SVÝCH ZÁKONNÝCH ÚKOLÚ ZPRACOVÁVÁ
v souladu s články č. 13 a 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se ruší směrnice č. 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení")

Cestovní kancelář ONEWORLD Travel s.r.o. přistupuje k osobním údajům, získaným od Vás, našich klientů a smluvních partnerů zodpovědně; a zároveň si Vás dovolujeme informovat o následujících skutečnostech o ochraně osobních údajů:

1. Provozovatel (ten, kdo určuje, na co a jak se zpracují vaše osobní údaje):

ONEWORLD Travel s.r.o., Sídlo: Vajnorská 1308/21A, 831 03 Bratislava, SR, IČO: 35 771 569 (dále jen „Provozovatel“)
ONEWORLD Travel s.r.o., pobočka Adresa: Chrastavská 273/30, 460 01 Liberec

2. Kontaktní osoba Provozovatele, která Vám zodpoví případné dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů.
Kontaktovat nás můžete prostřednictvím:
     e-mailu na: oneworld@oneworldtravel.skinfo@oneworldtravel.cz
     telefonicky: +421 903 211 641+420 732 594 810

3.  Účely zpracování, pro které jsou osobní údaje určeny, jakož i právní základ zpracovávání:

  1. účely vyplývající z právních předpisů [zpracovávání osobních údajů na základě souhlasu dotčené ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR]:

fotografie zaměstnanců na webové stránce Provozovatele

zasílání Newsletteru

 

  1. účely vyplývající z právních předpisů [zpracovávání osobních údajů kvůli plněním zákonných povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR]

zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu

vysílání zaměstnanců

bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), evidence pracovních úrazů a záznamů v oblasti BOZP

řešení případných reklamací a aktivních a pasivních soudních sporů

správa spisového střediska včetně záznamů o výpůjčkách a vstupech registraturních záznamů

evidence a prověření oznámení kriminality nebo jiné protispolečenské činnosti

 

  1. na následující účely [zpracovávání osobních údajů kvůli plněním smluvních povinností ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR]

uzavírání, evidence a správa smluv o obstarání zájezdu, včetně péče o klienty

plnění smluvních povinností v souvislosti se zajištěním víz

zajištění všech služeb vyplývajících ze smlouvy o obstarání zájezdu

uzavírání pojistných smluv

 

  1. na následující účely [zpracovávání osobních údajů na základě oprávněného zájmu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR]

evidence došlé a odeslané pošty, odesílání a přijímání pošty

obhajoba právních nároků vyplývajících ze smlouvy nebo při vymáhání pohledávek.

 

4.  Osobní údaje jsou jakékoli informace, na jejichž základě lze určit (identifikovat) fyzickou osobu. Rozsah, případně seznam zpracovávaných osobních údajů, je určen příslušnými právními předpisy nebo zpracování vyplývá přímo nebo nepřímo z uzavřené cestovní smlouvy, jakož i další smluvní dokumentace nebo je daný rozsah nezbytný ve smyslu našeho oprávněného zájmu.

Vaše osobní údaje zpracováváme v tomto rozsahu:

zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu

Jméno, příjmení, adresa, emailová adresa, rodné číslo, datum narození, číslo účtu

bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)

Jméno, příjmení, adresa, emailová adresa

vysílání zaměstnanců

Jméno, příjmení, emailová adresa, mobilní telefon

fotografie zaměstnanců na webové stránce Provozovatele

Jméno, příjmení, emailová adresa, mobilní telefon

uzavírání, evidence a správa smluv o obstarání zájezdu, včetně péče o klienty

Jméno, příjmení, trvalá adresa, datum narození, emailová adresa, mobilní telefon, číslo pasu, číslo OP,  datum vystavení pasu resp. OP, místo vystavení, datum platnosti, kontaktní osoba v případě nutnosti informovat o nehodě

zajištění všech služeb vyplývajících ze smlouvy o obstarání zájezdu

Jméno, příjmení, trvalá adresa, datum narození, emailová adresa, mobilní telefon, číslo pasu, číslo OP,  datum vystavení pasu resp. OP,  místo vystavení, datum platnosti, kontaktní osoba v případě nutnosti informovat o nehodě

správa spisového střediska včetně záznamů o výpůjčkách a vstupech registraturních záznamů

Jméno, příjmení, emailová adresa, mobilní telefon

plnění smluvních povinností v souvislosti se zajištěním víz

Jméno, příjmení, trvalá adresa, datum narození, emailová adresa, mobilní telefon, číslo pasu, číslo OP, datum vystavení pasu resp. OP, místo vystavení, datum platnosti

uzavírání pojistných smluv

Jméno, příjmení, trvalá adresa, datum narození, emailová adresa, mobilní telefon

evidence a prověření oznámení kriminality nebo jiné protispolečenské činnosti

Jméno, příjmení, trvalá adresa, datum narození, emailová adresa, mobilní telefon, číslo pasu, číslo OP, datum vystavení pasu resp. OP, místo vystavení, datum platnosti

evidence došlé a odeslané pošty, odesílání a přijímání pošty

Jméno, příjmení, mobilní telefon

obhajoba právních nároků vyplývajících ze smlouvy nebo při vymáhání pohledávek

Jméno, příjmení, trvalá adresa, datum narození, emailová adresa, mobilní telefon, číslo OP, platnost OP, místo vystavení

zasílání Newsletteru

e-mailová adresa

 

5.  Vaše osobní údaje zpracováváme podle takového oprávnění:

uzavírání, evidence a správa smluv o obstarání zájezdu, včetně péče o klienty

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení - § 741a až §741k zákona č. 40/1964 občanského zákoníku, §3, § 14, §16 zákona č. 170/2018 Sb. o zájezdech spojených službách cestovního ruchu, některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu a o změně některých zákonů,
čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - smlouva o obstarání zájezdu

zajištění všech služeb vyplývajících ze smlouvy o obstarání zájezdu

čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení - smlouva o obstarání zájezdu, zákon č. 170/2018 Sb. o zájezdech

uzavírání pojistných smluv

čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, zákon č. 39/2015 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých zákonů, zákon č. 40/1964 občanský zákoník

řešení případných reklamací a aktivních a pasivních soudních sporů, vymáhání pohledávek

Zákon č. 250/2007 Sb. o ochraně spotřebitele, Civilní vedení soudních sporů řád, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, Zákon č. 65/2001 Sb. o správě a vymáhání soudních pohledávek

evidence došlé a odeslané pošty, odesílání a přijímání pošty

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - § 11 odst. 1 zákona č. 324/2011 Sb. o poštovních službách + čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - oprávněný zájem naší společnosti ONEWORLD Travel s.r.o.

vedení agendy účetnictví a fakturace, platební styk, příjmové a výdajové doklady

                                                        

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - § 74 zákona č. 222/2004 Sb. o DPH, § 10, § 23a odst. 10 spolu s § 23b odst. 4 zákona č. 431/2002 Sb. o účetnictví, § 88 zákona č. 492/2009 Sb. o platebních službách, § 2 a § 7 zákona č. 152/1994 Sb. o sociálním fondu

zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - § 152 zákona č. 311/2001 Sb. Zákoníku práce, § 54a zákona č. 43/2004 Sb. o stavebním důchodovém spoření, § 37 odst. 6 a § 38 odst. 4 zákona č. 595/2003 Sb. o dani z příjmů, § 231 a § 232 zákona č. 461/2003 Sb. o sociálním pojištění, § 20, § 23 a § 24 zákona č. 580/2004 Sb. o zdravotním pojištění, čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - § 28a zákona č. 650/2004 Sb. o doplňkovém důchodovém spoření, § 9 zákona č. 462/2003 Sb. o náhradě příjmu při dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance, § 99 zákona č. 311/2001 Sb. zákoníku práce

vedení archivu

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - § 16 odst. 2 zákona č. 395/2002 Sb. o archivnictví a spisové

bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), evidence pracovních úrazů a záznamů v oblasti BOZP

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - § 6, § 27 odst. 7, 8 a § 38 odst. 4 zákona č. 124/2006 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, § 47 odst. 2 zákona č. 311/2001 Sb. zákoníku práce

evidence a prověření oznámení kriminality nebo jiné protispolečenské činnosti:

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR - § 1-3 zákona č. 54/2019 Sb o ochraně oznamovatelů protispolečenské činnosti a o změně některých zákonů

vysílání zaměstnanců

čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR, § 4, zákona č. 351/2015 Sb. o přeshraniční spolupráci při vysílání zaměstnanců k výkonu prací při poskytování služeb, ve znění pozdějších zákonů

 

6.  Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme?

uzavírání, evidence a správa smluv o obstarání zájezdu, včetně péče o klienty

V souladu se zákonem o archivář a příslušným zákonem

zajištění všech služeb vyplývajících ze smlouvy o obstarání zájezdu

V souladu se zákonem o archivář a příslušným zákonem

uzavírání pojistných smluv

V souladu se zákonem o archivář, zákonem o účetnictví, zákonem o daních z příjmů a dalším příslušným zákonem

řešení případných reklamací a aktivních a pasivních soudních sporů

V souladu se zákonem o archivář a příslušným zákonem viz výše

evidence došlé a odeslané pošty, odesílání a přijímání pošty

V souladu se zákonem o archivář a příslušným zákonem viz výše

vedení agendy účetnictví a fakturace, platební styk, příjmové a výdajové doklady

V souladu se zákonem o archivář a příslušným zákonem viz výše

zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu

V souladu se zákonem o archivář a příslušným zákonem viz výše

vedení archivu

V souladu se zákonem o archivář a příslušným zákonem viz výše

bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP), evidence pracovních úrazů a záznamů v oblasti BOZP

V souladu se zákonem o archivář a příslušným zákonem viz výše

evidence a prověření oznámení kriminality nebo jiné protispolečenské činnosti

V souladu se zákonem o archivář a příslušným zákonem viz výše

vysílání zaměstnanců

V souladu se zákonem o archivář a příslušným zákonem viz výše

fotografie zaměstnanců na webové stránce Provozovatele

Souhlas po dobu trvání pracovního poměru

zasílání Newsletteru

Souhlas na 5 let

obhajoba právních nároků vyplývajících ze smlouvy nebo při vymáhání pohledávek

Souhlas po dobu trvání pracovního poměru

 

7. Odkud máme vaše osobní údaje?
Osobní údaje pro účely uvedené v 5. bodě jsme získali buď přímo od dotčené osoby nebo od našich smluvních partnerů (cestovních kanceláří nebo cestovních agentur) pro účely uzavření smlouvy o zájezdu a pro jiné účely uvedené v bodě 3.

8. Jste povinen nám poskytnout vaše osobní údaje?
Poskytnutí vašich osobních údajů na všechny výše uvedené účely je nezbytné, protože je potřebujeme k plnění našich zákonných povinností, pro účely uzavření smlouvy o zájezdu a dalšímu poskytování služeb s tím souvisejících. V případě neposkytnutí osobních údajů bychom nemohli plnit své zákonné a smluvní povinnosti, resp. bychom nemohli plnit úkoly vyplývající z naší obchodní činnosti. Posílání Newsletteru je dobrovolné a kdykoliv můžete svůj souhlas odvolat.

9. Kategorie příjemců osobních údajů
V rámci plnění smluvních a zákonných povinností mohou kromě nás vaše osobní údaje zpracovávat tito příjemci. Jelikož se jedná o velký rozsah příjemců uvedeme pouze jejich kategorie: poskytovatelé ubytovacích zařízení, letecké a přepravní společnosti, průvodci, ambasády a zastupitelství, smluvní partneři (cestovní kanceláře a agentury), poskytovatelé IT služeb a správci webových stránek, poskytovatelé účetních služeb, instituce veřejné zprávy.

Ve smyslu uzavřené smlouvy o obstarání zájezdu vaše osobní údaje mohou být přenášeny do třetích zemí, a to zejména do cílových a tranzitních destinací.

10. Profilování a automatizované rozhodování při zpracovávání osobních údajů
Profilování a automatizované rozhodování Provozovatel neprovádí.

11. Vaše práva k vašim osobním údajům:

Právo na přístup k osobním údajům:
Máte právo na základě žádosti získat od nás jako Provozovatele vašich osobních údajů informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme kvůli jednotlivým účelům a poskytujeme kopie těchto vašich osobních údajů. Práva třetích stran, včetně jiných osob, které nám poskytli osobní údaje, však tímto nemohou být omezené a cizí osobní údaje Vám takto nemůžeme zpřístupnit.

Právo na opravu nebo doplnění vašich osobních údajů:
Máte právo na základě žádosti na opravu vašich nesprávných osobních údajů a na doplnění vašich neúplných osobních údajů. Využitím tohoto práva korektním způsobem nám pomůžete udržovat vaše osobní údaje správné a aktuální.

Právo na vymazání vašich osobních údajů:
Máte právo na základě žádosti požádat o vymazání výlučně vašich osobních údajů, pokud se kterýkoliv z výše uvedených účelů jejich zpracovávání skončil a tyto nejsou nutné pro jiný zákonný účel zpracování, nebo pokud právní předpis přikazuje vymazat vaše osobní údaje, nebo pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně.

Právo na omezení zpracování vašich osobních údajů:
Máte právo na základě žádosti o blokaci vašich osobních údajů (omezení zpracovávání vašich osobních údajů k výhradnímu uchovávání vašich osobních údajů, jiné činnosti během blokace s nimi nemůžeme provádět), ale jen v těchto případech:

a) omezení zpracování vašich osobních údajů v době ověřování jejich správnosti;

b) pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávané nezákonně a zároveň požadujete namísto vymazání vašich osobních údajů pouze omezení jejich zpracování (pouze uchovávání);

c) potřebujete vaše osobní údaje k prokázání, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

Právo namítat zpracovávání vašich osobních údajů pro výše uvedené účely:

Máte právo kdykoliv nesouhlasit se zpracováváním vašich osobních údajů pro účely evidence došlé nebo odeslané pošty na adresu ONEWORLD Travel s.r.o Chrastavská 273/30, 460 01 Liberec / Súmračná 26, 821 02 Bratislava nebo elektronicky na e-mailovou adresu oneworld@oneworldtravel.sk / info@oneworldtravel.cz.

Po doručení námitky vaše osobní údaje zlikvidujeme, s výjimkou, pokud nastanou tyto dvě situace:

a) pokud vám prokážeme nezbytné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami nebo prokážeme, že vaše osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření smlouvy o zájezdu potřebujeme na prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků;

b) pokud vaše osobní údaje používáme i pro jiné účely, o kterých jsme Vás zvlášť informovali, pak je přestaneme používat pouze na účel evidence došlé a odeslané pošty, s výjimkami danými zákonem č. 324/2011 Sb., Proti kterému jste nám podali vaše námitky.

Vaše námitky nemají vliv na zpracování vašich osobních údajů před doručením vašich námitek níže uvedeným postupem.

Jakým způsobem lze uplatnit všechny vaše práva k osobním údajům:
Vaše práva můžete uplatnit zasláním písemné žádosti poštouna adresu sídla naší cestovní kanceláře ONEWORLD Travel s.r.o., Súmračná 26, 821 02 Bratislava / ONEWORLD Travel s.r.o., pobočka Adresa: Chrastavská 273/30, 460 01 Liberec, nebo elektronicky na e-mailovou adresu oneworld@oneworldtravel.sk / info@oneworldtravel.cz.

Při žádosti týkající se vašich osobních údajů jsme povinni ověřit vaši totožnost, abychom si byli jisti, že k osobním údajům uplatňujete práva skutečně Vy. Ověření totožnosti budeme realizovat na základě předložení k nahlédnutí vašeho dokladu s fotografií při osobním předání vaší písemné žádosti, v případě poštovní či elektronické žádosti budeme v případě pochybností požadovat od Vás další informace za účelem spolehlivého zjištění vaší totožnosti.

Na vaši žádost týkající se zpracování osobních údajů budeme odpovědět bez zbytečného odkladu, v každém případě však do jednoho měsíce od jejího doručení. Ve zvláštních případech můžeme tuto lhůtu prodloužit o další dva měsíce, ale vždy Vás budeme o důvodech prodloužení lhůty informovat do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

Na vaše žádosti odpovídáme bezplatně, ale pokud by vaše žádosti byly nepřiměřené, zjevně neopodstatněné nebo se často opakují, můžeme od Vás požadovat přiměřený administrativní poplatek za jejich vybavení.

Máte právo podat návrh na zahájení řízení kontrolnímu orgánu (Úřad pro ochranu osobních údajů SR, Hraniční 12, 820 07 Bratislava 27, SR resp. Úřad pro ochranu osobních údajů ÚOOÚ, Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha, ČR), pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s těmito informacemi, případně účinnými právními předpisy.

Předtím Vám však doporučujeme kontaktovat přímo cestovní kancelář, která je připravena případné vaše podněty vyřešit směrem k vaší spokojenosti.

V každém případě jste povinen nám poskytnout pouze takové vaše osobní údaje, které jsou správné, úplné a aktuální.

Jméno, příjmení, trvalá adresa, datum narození, emailová adresa, mobilní telefon